Η Φωτό Μου

Καθημερινά... με τον Πάνο Αϊβαλή // Επικοινωνία στο email: arkadikovima@gmail.com

et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός
28η Οκτωβρίου 1940 - 28η Οκτωβρίου 2017
Τιμούμε τους μαχητές φαντάρους που πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο, δίνοντας και την ζωή τους στην ιδέα της Ελευθερίας.... Στην μνήμη του Παναγιώτη του Πέτρου Τσαρμπού [από την Καρύταινα] που γύρισε λαβωμένος στο πόδι από το μέτωπο. Αιωνία του η μνήμη.....

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των «νέων μεταναστών»

  Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Η διαδικασία  σύμφωνα με την οποία  μπορεί κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που αναχώρησε το έτος 2015 στο εξωτερικό, να αλλάξει Δ.Ο.Υ. και να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, γίνεται σύμφωνα με την Πολ.1058/18-3-2015.

Συγκεκριμένα πρέπει:
Α. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου, του επόμενου της αναχώρησης έτους, να υποβάλει αίτηση (Μ0) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (που ανήκε μέχρι σήμερα) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 (δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων), Μ7 (δήλωση σχέσεων φορολογουμένου) και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ή πληρεξούσιο έγγραφο, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του, στην Ελλάδα. Με την αίτηση αυτή, θα ζητά την μεταβολή του, σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού.
Ειδικά για όσους αναχώρησαν εντός του 2015 η προθεσμία λήγει την 10/3/2016.
Β. Να  υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Ελλάδα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου, του επόμενου της αναχώρησης έτους, έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την φορολογική μεταβολή και συγκεκριμένα:
Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, ή την Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα),
ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος,
ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του,
ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Για όσους αναχώρησαν εντός του 2015 τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τον φορολογικό τους εκπρόσωπο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έως την 9/9/2016.
Γ. Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένα. Δηλαδή εάν προέρχονται από χώρα που έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να είναι θεωρημένα σύμφωνα με αυτή (Apostille). (Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας). Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθείται για τη θεώρηση η προξενική διαδικασία.
Δ. Τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Μετά την αίτηση και την εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται εντός δύο μηνών, να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία του φορολογούμενου.
Ο φορολογούμενος που έχει υποβάλλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον η Δ.Ο.Υ. του απαντήσει θετικά στην μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, μπορεί να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση (ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού), μέχρι την 31/12/2016.
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από την Δ.Ο.Υ. τότε πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση (ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας) για το παγκόσμιο εισόδημά του, μέχρι την 31-12-2016.
Ο βασικότερος λόγος τυχόν απόρριψης της μεταφοράς, είναι η ύπαρξη για τον φορολογούμενο μόνιμης ή κύριας κατοικίας του στην Ελλάδα ή η συνήθης διαμονής του σε αυτή ή να θεωρείται αυτή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων βάσει των προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών του δεσμών.

Τέλος σημειώνουμε ότι όσοι φορολογούμενοι, ενώ έχουν υποβάλλει αίτηση μεταφοράς,  δεν προσκομίσουν ή προσκομίσουν εκπρόθεσμα τα παραπάνω δικαιολογητικά και δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, θα τιμωρούνται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Νίκος Δ. Καβουρίνος
Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα Κατοίκων Εξωτερικού.
- Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
- Μέλος Σ.Τ.Α. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
- Αντιπρόσωπος ΕΦΕΕΑ στην ΠΟΦΕΕ
- Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας  ΕΦΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου